Parky

Podle umístění, velikosti, způsobu využití a jejich významu dělíme parky na Městské parky, Lesoparky, Lázeňské parky a Drobné parkově upravéné plochy. Při realizaci je nutné dbát potřeb nejen návštěvníků parku, ale parku samotného a jeho dlouhodobé udržitelnosti. Proto klademe velký důraz na kompoziční a provozní rozbory, které jsou základem kvalitně zvoleného programu parku, což zajišťuje jeho maximální využití a soužití s návštěvníky. Páteří parku je provozně funkční cestní systém, který vhodně spojuje ústřední prostor parku s ostatními prostory určenými k odpočinku či hrám. Navíc společně s modelací terénu, vegetací a vodními prvky tvoří základní kompozici parku. Tvoříme parky tak, aby se v dnešní uspěchané době staly místem vyzývajícím k pozastavení se, odpočinku a relaxaci.


Sídlište

Neodpovídají dnešním standartům bydlení, což platí i o zeleni, která je doprovází. Našim cílem je zkvalitnit provozně funkční využití a docílit tak maximální spokojenosti jejich obyvatel. (parkování, cestní systém, dětská hřiště, místa k odpočinku)

Soubory bytových domů - v současnosti s celosvětovým trendem nahradily sídliště. vyznačují se kompaktní urbanistickou strukturou, která obsahuje malá náměstí, atria, stromořadí a drobné parky s mnohostranným využitím. Našim cílem je, aby se zeleň stala místem družby a odpočinku.

Zeleň vnitrobloku  

Výzvou je rekultivace zástavby s přelomu 19. a 20. století. optimální je vyčlenění společného středového prostoru s herními prvky a doplněním o vyšší stromy. pás u vlastního domu přetváříme v osázené polouzavřené sousedské sekce. (treláže, pergoly, mobilní zeleň) Našim cílem je vypořádat se s nedostatkem oslunění, provětráváním a specifickým mikroklima.

Vilové čtvrti a soubory rodinných domů 

 Současné zástavbě rodinných domů chybí podíl veřejné zeleně, jako tomu bylo za 1. Republiky a proto zde absentuje stromová zeleň a místa k setkávání. Našim cílem je tyto poměry částečně změnit a vrátit stromořadí mezi rodinné domy.


Zeleň městského Parteru

V tomto typu zeleně se jedná o úpravy náměstí, pěších zón, obytných ulic, stromořadí a prostory před významnými budovami. Jsou to urbanisticky vyhraněné, tvarově jednoznačně definované prostory determinovány charakterem architektonických prvků. Úkolem zeleně je zdůraznit a doplnit kvalitu staveb a prostoru. Naše snaha je především projekt vycházející s historických podkladů, ale i aktuálních potřeb pro dlouhodobou udržitelnost a soulad.